Op maandag 2 oktober 2017 is het ontwerp-peilbesluit IJsselmeergebied ter visie gelegd. Doel van Rijkswaterstaat is de zoetwatervoorraad op peil houden. Rijkswaterstaat wil het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer in de zomer vervangen door een streefpeil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het meerpeil mag bewegen. Tot uiterlijk 13 november 2017 kan formeel worden gereageerd door middel van een officiële zienswijze.

De insteek van het Watersportverbond is helder. Daar waar sprake is van verminderde bereikbaarheid van geulen en/of havens zal er gebaggerd moeten worden. Deze maand is er nog volop overleg tussen enerzijds de HISWA Vereniging en het Regioteam IJsselmeer/Markermeer van het Watersportverbond, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. Met HISWA Vereniging wordt nagedacht over een gezamenlijke zienswijze.

Eind 2015 heeft het Watersportverbond via de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren al een formele zienswijze ingediend op het voorgenomen peilbesluit zoals verwoord in het document “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)” van september 2015. De Stichting Waterrecreatie is jaren vertegenwoordigd in het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ) en heeft aanhoudend gewezen op de gevolgen van een nieuw peilbesluit voor de watersport in het gebied, de individuele havens, stranden en oevers.

Het Regioteam IJsselmeer/Markermeer blijft nauw betrokken bij het overleg tussen de verschillende partijen.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam:

www.watersportverbond.nl/nieuws/2017/oktober/nieuw-peilbesluit-ijsselmeergebied

Vorig bericht

Aanschaf nieuwe boot voor de jeugd

Volgend bericht

Op rolletjes