Onderzoek overlast waterplanten IJsselmeergebied

Waterplanten leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Schoon water willen wij allemaal, maar het veroorzaakt soms ook overlast van waterplanten, met name fonteinkruid. Het gevolg is dat er gemaaid moet worden. Maaien kan op verschillende manieren. Meestal worden door de beheerder, RWS, de provincie of het waterschap eisen aan het maaien gesteld (bv. een max. oppervlak, vrij te houden afstand vanaf de bodem, de manier waarop- en de periode waarin gemaaid mag worden). In de Randmeren wordt o.a. gemaaid, maar ook in het IJmeer, het Markermeer en in het binnenwater van Lelystad en Almere. Er zijn inmiddels verschillende rapporten over waterplanten verschenen met soms tegenstrijdige beweringen. Waterrecreatie Advies is zoals zovelen langzamerhand een ‘ervaringsdeskundige’. Na een presentatie in het Platform jachthavens met door ons achterhaalde gegevens en bijzondere of tegenstrijdige conclusies uit de verschillende rapporten, is geconcludeerd dat dit een keer samengevat en in begrijpelijke taal opgeschreven moet worden. Wat is er werkelijk aan de hand en wat is het perspectief op termijn?

RWS geeft aan alleen verantwoordelijk te zijn voor de beroepsvaart en wijst naar provincies en gemeenten voor het recreatief gebruik buiten de vaargeul. Anderzijds neemt het rijk maatregelen om het water helderder te maken waardoor de hoeveelheid waterplanten toeneemt. Is de toename van de hoeveelheid waterplanten gevolgschade van maatregelen die wij onszelf hebben opgelegd via de Kaderrichtlijn Water (KRW) of Natura 2000? Provincies en gemeenten kunnen de maaikosten niet betalen, zeker niet als het oppervlak waterplanten nog verder toeneemt. Havens krijgen te maken met gebruikers die vastlopen in waterplanten en hun ligplaats opzeggen. Af en toe leest u dat de reddingsbrigade boten moet redden. Zelf liepen wij met een zeiljacht en een kiel van 2,40 m. bij Hoorn vast in de waterplanten. Einde zeilwedstrijd, maar wat betekent dit alles voor de toekomst van de watersport? Wat staat ons te wachten? Wordt het fonteinkruid verdrongen door kranswier en hebben wij te maken met een tijdelijk probleem waar we even doorheen moeten? Is het Markermeer een ecologisch drama met troebel water waar dringend ingegrepen moet worden? Neemt de hoeveelheid fonteinkruid in het Markermeer af terwijl die in het IJmeer in dezelfde periode verviervoudigt?
Brancheorganisaties luiden de noodklok en schrijven brieven. Moet de gebruiker gaan betalen, via een watersportbijdrage, een regiobijdrage of een verhoging van het liggeld? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk?

 

https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/onderzoek-waterplanten-ijsselmeergebied.html